Regulamin Konkursu
Small Step Matters

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Victoria Travel & Events Sp. z o.o. Sp. k., ul.Puławska 117a, 02-707 Warszawa, Polska, NIP: 521-372-15-65 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Regulamin konkursu Small Step Matters (zwany dalej „Regulaminem”) określa organizację konkursu, zasady zgłaszania uczestników konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób oceny projektów zgłoszonych do konkursu przez jego uczestników oraz termin realizacji inicjatywy prowadzonej pod nazwą Small Step Matters (zwanej dalej „Konkursem”).
 3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień ujętych w Regulaminie Konkursu, a także ze zgodą Uczestnika Konkursu do ich przestrzegania przez czas trwania Konkursu. W przypadku, kiedy Uczestnik Konkursu nie akceptuje Regulaminu Konkursu, powinien niezwłocznie zaprzestać udziału w Konkursie.
 4. Regulamin Konkursu został przez Organizatora Konkursu udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.KongresDobrychPraktyk.pl
 5. Organizator Konkursu informuje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie. Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności Kongresu Dobrych Praktyk.

§2. Definicje

 1. Wnioskodawca – osoba wyrażająca wolę udziału w Konkursie. W celu skutecznego wyrażenia woli udziału w Konkursie Wnioskodawca wypełnia i składa wniosek zgłoszeniowy do konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu – oznacza Wnioskodawcę, który przeszedł pomyślnie kwalifikację do Konkursu przez poprawne złożenie Formularza Zgłoszeniowego i uzyskanie od Organizatora Konkursu wstępnej (Etap I) pozytywnej oceny akcji opisanej w Formularzu Zgłoszenia.
 3. Formularz Zgłoszenia – formularz konkursowy, dzięki któremu Wnioskodawca może zgłosić chęć udziału w Konkursie. Formularz Zgłoszenia udostępniony jest tylko w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.KongresDobrychPraktyk.pl Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszenia w formie elektronicznej.
 4. Akcja – każde działanie ze spektrum celów CSR/ESG/SDG wpisujące się w koncepcję Konkursu, która zostało wskazane w Regulaminie Konkursu. Akcja/działanie jest przedmiotem oceny w Konkursie. Wnioskodawca posiada autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej przez siebie akcji.
 5. Kapituła Konkursu – grupa ekspertów, która została powołana przez Organizatora Konkursu do oceny zgłoszonych akcji w II etapie Konkursu.

§3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do podmiotów realizujących projekty/akcje/działania ze spektrum celów CSR/ESG/SDG, zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest wyłonienie 3 najlepszych projektów wraz z przyznaniem im nagród.
 2. Organizator rezerwuje sobie prawo do subiektywnej oceny zgłoszonych projektów i wyłonienia zwycięskiego projektu.
 3. Kluczowe daty i terminy dotyczące Konkursu:
  1. data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń: 3 listopad 2021
  2. data zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 18 listopad 2021, godzina 12:00
  3. data wyłonienia zwycięzcy: 20 listopad 2021, godzina 20:00
 4. Nagrody w konkursie:
  1. Promocja inicjatyw/akcji wśród Partnerów platformy Small Step Matters przez 12 miesięcy.
  2. Wystąpienie w Panelu podczas Kongresu Dobrych Praktyk SDG/ESG/CRS.
  3. Możliwość promocji swoich akcji na EXPO podczas Kongresu Dobrych Praktyk SDG/ESG/CRS.
  4. Promocja inicjatyw w kampaniach Small Step Matters.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku oraz materiałów informacyjnych dotyczących zgłoszonego przez niego projektu przez Organizatora w cela związanych z promocją Kongresu Dobrych Praktyk. Z tytułu w/w wykorzystania, Uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne formy wynagrodzenia ze strony Organizatora.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, obrażenia lub rozczarowania poniesione przez Uczestnika Konkursu w wyniku uczestnictwa w Konkursie, w tym związane z przyjętą nagrodą. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody w mieniu osobistym Uczestnika Konkursu lub jakiejkolwiek innej osoby, w tym dotyczące komputera lub telefonu komórkowego, w wyniku uczestnictwa w Konkursie, np. przez przesłanie jakichkolwiek materiałów w związku z Konkursem.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone niezgodnie z prawem lub wyprodukowane niezgodnie z prawem przez Uczestników konkursu.
 8. Wnioskodawcy i Uczestnicy Konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z ich zawinionego nieprzestrzegania przepisów prawa lub postanowień Regulaminu Konkursu.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich zgłoszeń konkursowych, które uzna za niewłaściwe lub niezgodne z zasadami ujętymi w Regulaminie Konkursu.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu z dalszego udziału w Konkursie, kiedy:
  1. Uczestnik Konkursu nie przestrzega zasad ujętych w Regulaminie Konkursu.
  2. w ocenie Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu narusza dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
  3. Decyzja Organizatora Konkursu o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z dalszego udziału w Konkursie nie podlega odwołaniu/jest ostateczna.

§4. Własność intelektualna

 1. Akceptując Regulamin Konkursu, Wnioskodawca oświadcza i gwarantuje, że zgłoszona przez niego Akcja, tak w całości, jak i każdy z jej elementów, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych, prawa do ochrony wizerunku, praw wynikających z wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy też znaków towarowych.
 2. Przesyłając w Formularzu Zgłoszenia jakiekolwiek materiały dla Organizatora Konkursu, Wnioskodawca/Uczestnik Konkursu automatycznie udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie tychch materiałów (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączania ich do innych dzieł w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii, które są obecnie znane lub zostaną opracowane w przyszłości, przez cały okres wszelkich praw, które mogą istnieć w takich treściach. Uczestnik Konkursu akceptuje to, że Small Step Matters nie ma obowiązku publikowania żadnych materiałów przesłanych przez Uczestnika Konkursu.
 3. Wszystkie przesłane zgłoszenia NIE MOGĄ zawierać materiałów, które są/lub promują działania o charakterze jednoznacznie seksualnym, obscenicznym, pornograficznym, brutalnym (np. dotyczące morderstwa, sprzedaży lub używania broni, okrucieństwa, nadużyć itp.), dyskryminujących (ze względu na rasę, płeć, religię, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność fizyczną, orientację seksualną, status rodzinny lub wiek), nielegalne (np. picie alkoholu przez osoby nieletnie, hakowanie komputerów itp.), obraźliwe, grożące, bluźniercze lub nękające lub w inny sposób niewłaściwe, według wyłącznego uznania Organizatora Konkursu, a przesłana nazwa nie może zawierać żadnych obraźliwych odniesień do Organizatora Konkursu lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, w tym marek lub znaków towarowych Organizatora Konkursu lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

§5. Zamiany Regulaminu

 1. Organizator Konkursu wskazuje, że Regulamin Konkursu może ulec zmianie.
 2. W przypadku zmiany w Regulaminie Konkursu, na stronie internetowej dotyczącej Konkursu zostanie umieszczona przez Organizatora Konkursu informacja o dokonanej zmianie. Ponadto każdy Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora Konkursu wiadomość o dokonanej zmianie – wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Zgłoszenia.
 3. Przekazanie przez Organizator Konkursu informacji o zmianach w Regulaminie Konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 2 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie będzie akceptował nowej treści Regulaminu Konkursu, to obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora Konkursu – wysłać wiadomość na adres mailowy: admin@kongresdobrychpraktyk.pl.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej.
 2. Ewentualne konflikty związane z Konkursem będą rozstrzygane na drodze sądowej – przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.